Code of conduct

Edsvikens El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare. Edsvikens El AB:s kärnvärden och värderingar ligger till grund för vår Code of Conduct som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för hur vi bedriver vår verksamhet.

Allmänna principer Edsvikens El AB

- Följer de lagar, förordningar och normer som gäller
- Bedriver verksamheten med hög integritet och moral, samt tar ansvar för bolagets handlingar;
  respekterar FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och accepterar ett ansvar att upprätthålla de anställdas och samhällets rättigheter i bolagets verksamhet

Relationer till kunder

- Förtroendet för Edsvikens El AB vårdas och respekteras genom att man erkänner kundernas legitima rätt till information om bolagets värderingar och handlingar.

Relationer till anställda

- Relationen till Edsvikens El AB:s anställda skall bygga på ömsesidig respekt och förtroende. Anställningsvillkor följer kollektivavtal samt nationell lagstiftning.

Affärsetik

- Korruption, mutor och andra illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Edsvikens El AB skall aldrig använda eller på annat sätt förknippas med sådana metoder.

Miljö

- Hänsyn till miljön präglar allt vårt arbete. Vår ambition är att ständigt överträffa de krav som kunder och andra intressenter ställer på produktsäkerhet.

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att vi ska vara ett serviceföretag inom el och energi med offensiv och positiv attityd.

Läs mer

Kvalitet & Miljö

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Edsvikens El:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö.

Läs mer

Organisation

Vill du veta mer om hur vår organisation och ledning är uppbyggd?

Läs mer

Code of conduct

Edsvikens El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare.

Läs mer